Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj10
wczoraj22
tydzień122
miesiąc531
wszystkie344472

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości
Start
Rekomendacje PZTS Drukuj

      

REKOMEDACJE POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS

ROZGRYWANIA TURNIEJÓW W OKRESIE WZMOŻONEJ TRANSMISJI KORONAWIRUSA W POLSCE

Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz kibicom, organizator zawodów jest zobowiązany bezwarunkowo stosować

się do obostrzeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzonych przez władze sanitarne.

Prosimy w związku z tym o bieżące i dokładne monitorowanie sytuacji prawnej obowiązującej w regionie, w którym są

przeprowadzane zawody, w tym także dotyczącej zasad przebywania oraz zajmowania miejsc przez publiczność na terenie

obiektów sportowych.

Poniżej, dodatkowo zwracamy uwagę na zasady dotyczące organizacji zawodów tenisa stołowego, które powinny zostać

uwzględnione przez organizatora w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa uczestnikom oraz kibicom zawodów.

1.                Postanowienia ogólne

1.1.           rekomendacje zostają wprowadzone celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zawodów, poprzez

              ustalenie zasad higieniczno-sanitarnych obowiązujących na terenie zawodów;

1.2.           organizator jest zobowiązany zapoznać każdego uczestnika z treścią rekomendacji oraz na bieżąco,

              w dostępny i możliwie najszerszy sposób, informować uczestników o zasadach higieniczno-sanitarnych

              obowiązujących na terenie zawodów oraz egzekwować ich ścisłe przestrzeganie;

1.3.           z uwagi na istniejące ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 (nawet pomimo wdrożenia procedur

             zabezpieczających) uczestnicy biorą udział w zawodach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność;

2.                Hala sportowa oraz pozostałe pomieszczenia:

2.1.           przy każdym wejściu do hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni, na trybuny oraz do innych pomieszczeń

              i stref udostępnionych do korzystania podczas zawodów powinny być udostępnione w widocznym

             miejscu, odpowiednio oznaczone i łatwe do zastosowania dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk;

2.2.           każda osoba wchodząca do hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni, na trybuny oraz do innych

              pomieszczeń i stref udostępnionych do korzystania podczas zawodów jest zobowiązana każdorazowo do

              dezynfekcji rąk;

2.3.           hala sportowa, sala rozgrzewkowa, szatnie oraz pozostałe pomieszczenia udostępnione do

              korzystania podczas zawodów powinny być systematycznie wietrzone, zaleca się rezygnację z używania

              klimatyzacji;

2.4.           w hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni, pozostałych pomieszczeniach udostępnionych do

             korzystania podczas zawodów oraz w poszczególnych strefach mogą przebywać wyłącznie uprawnione

             do tego osoby; w miarę możliwości należy tak zorganizować program zawodów, aby liczba osób

             przebywających w poszczególnych pomieszczeniach i strefach była każdorazowo jak najmniejsza;

2.5.           w hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni oraz pozostałych pomieszczeniach i strefach

             udostępnionych do korzystania podczas zawodów przestrzeń powinna być zorganizowana

             w sposób zapewniający możliwość zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy poszczególnymi

            osobami poprzez np.: odpowiednie rozmieszczenie krzeseł, ławek itp.; zaleca się rezygnacje z pomieszczeń

            wspólnych dla sędziów;

2.6.           komunikacja oraz poruszanie się w hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni oraz pozostałych

          pomieszczeniach i strefach udostępnionych do korzystania podczas zawodów powinny być zorganizowane

           w sposób zapewniający możliwość zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami ;

2.7.           organizator jest zobowiązany w sposób czytelny informować uczestników o maksymalnej

           liczbie osób mogących przebywać w danym pomieszczeniu lub strefie;

2.8.           w miarę możliwości stoły, stoliki sędziowskie, numeratory, pudełka na ręczniki oraz krzesła dla trenera

           i zawodników powinny być dezynfekowane;

2.9.           szatnie mogą być udostępnione zawodnikom tylko w przypadku możliwości zapewnienia odpowiedniego

           dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami; w przypadku udostepnienia szatni, kluczyk/bransoletka i szafki

           w szatni powinny być dezynfekowane po każdym użytkowniku;

2.10.       powierzchnie wspólne i często dotykane powinny być regularnie dezynfekowane, w zależności od

             częstotliwości korzystania ;

2.11.       zaleca się wyznaczenie oddzielnej trybuny lub jej wyraźnie oznaczonej części dla zawodników i trenerów

            oczekujących na kolejne mecze, bez dostępu dla kibiców oraz zachowaniem niezbędnego dystansu;

2.12.       organizator powinien zapewnić przynajmniej jeden wyraźnie oznakowany pojemnik do usuwania zużytych

             maseczek i rękawiczek, które powinny być opróżniane regularnie;

2.13.       organizator powinien zabezpieczyć odrębne pomieszczenie z przeznaczeniem na izolatkę;

3.               Organizacja zawodów:

3.1.           wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (obsługa zawodów, sędziowie, zawodnicy, trenerzy,

              itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia u Sędziego Głównego ankiety –

              załącznik nr 1; brak ankiety powinien skutkować niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach;

3.2.           wszystkie osoby uczestniczące w zawodach powinny być identyfikowalne; organizator jest zobowiązany

             prowadzić i zarchiwizować listę osób uczestniczących w zawodach z uwagi na ewentualną konieczność

             odtworzenia listy kontaktów osoby zarażonej COVID – 19; lista oraz zgromadzone dane osobowe nie mogą

              być wykorzystywana do innych celów;

3.3.           wszystkim osobom wchodzącym na halę sportową powinna być mierzona temperatura; uczestnicy, którzy

              mają wyższą temperaturę ciała (powyżej 37,5° C) nie mają prawa wejść na halę sportową, w której

              organizowane są zawody;

3.4.           liczba osób obsługujących zawody powinna być ograniczona do niezbędnego minimum;

3.5.           osobami upoważnionymi do wejścia na halę sportową są uczestnicy zawodów, szkoleniowcy, obsługa

              sędziowska i obsługa zawodów;

3.6.           wszyscy uczestnicy muszą mieć własną butelkę z napojami, wyłącznie do własnego użytku;

             organizator może zapewnić napoje wyłącznie butelkowane;

3.7.           wszystkie osoby przebywające na hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni oraz pozostałych

           pomieszczeniach i strefach udostępnionych do korzystania podczas zawodów muszą mieć

            zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna), za wyjątkiem zawodników (patrz niżej);

3.8.           przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości

            między osobami obsługującymi zawody oraz jego uczestnikami;

3.9.           ceremonia otwarcia zawodów powinna zostać ograniczona do komunikatu spikera zawodów oraz

            podania niezbędnych informacji;

3.10.       ceremonia wręczenia medali i rozdania nagród, powinna się odbyć przy maksymalnym ograniczeniu

            liczby uczestniczących osób oraz z zachowaniem co najmniej poniższych zasad:

a)               medale, puchary, nagrody rzeczowe itp. powinny być zdezynfekowane przed wręczeniem;

b)              zaleca się aby wszyscy uczestnicy ceremonii mieli zakryte usta oraz nos (maseczka

             lub przyłbica ochronna) oraz powinny zachować odpowiedni dystans;

4.               Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy:

4.1.           zawodnicy muszą mieć zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna) z wyłączeniem

              rozgrzewki oraz przebywania w polu gry;

4.2.           zawodnicy w trakcie gry powinni ograniczyć kontakt pomiędzy sobą oraz sędzią do niezbędnego

              minimum; zakazuje się podawania dłoni przed i po zakończonej rywalizacji oraz w formie gratulacji;

4.3.           zabronione jest pocierania dłonią i ręcznikiem stołu oraz „chuchanie na piłeczkę”;

4.4.           zalecane jest ograniczenie do niezbędnego minimum ilości rzeczy osobistych wnoszonych na halę sportową;

4.5.           trenerzy muszą mieć zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna) z wyłączeniem

              czasu wykonywania obowiązków trenerskich podczas meczu;

4.6.           jeśli uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:

              kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:

a)                powiadomić  o tym fakcie organizatora;

b)              organizator jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Powiatową Stacją

              Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią

              NFZ 800-190-590;

c)               zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.

5.               Sędziowie:

5.1.           zaleca się ograniczenie do minimum ilość sędziów obsługujących zawody;

5.2.           w trakcie dłuższej przerwy od sędziowania zaleca się, aby sędziowie opuścili halę sportową;

5.3.           sędziowie muszą mieć zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna), z wyłączeniem czasu

              sędziowania meczu; zaleca się, aby w trakcie meczu sędziowie mieli jednorazowe rękawiczki;

6.               Kibice:

6.1.           wpuszczenie kibiców jest możliwe wyłącznie w specjalnie wyznaczonych sektorach, z zachowaniem

              obostrzeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzonych przez władze sanitarne;

6.2.           zawodnicy, trenerzy oraz sędziowie nie powinni mieć ograniczona możliwość kontaktu z kibicami;

6.3.           zaleca się zbieranie danych kontaktowych do kibiców (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) z uwagi

              na ewentualną konieczność odtworzenia listy kontaktów osoby zarażonej COVID – 19; lista oraz zgromadzone

             dane osobowe nie mogą być wykorzystywana do innych celów.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 KPOZTS Bydgoszcz